Dysmorphology Course
Carousel Series

ww

"Turkey or Pavo ( Meleagris Gallo Pavo)" (see related A), 2002 Konstantin Wertelecki (known as Kostia) (1992) Personal Collection

×